Sürdürülebilirlik

TUBA Grup, şirketler topluluğunun sürdürülebilir gelişimini ve ekonomik performansını; küresel sürdürülebilir kalkınma ile birlikte ele alarak stratejilerini belirlemektedir. BM Dünya Çevre ve Kalkınma Komisyonu’nun “bugünün ihtiyaçlarını, gelecek nesillerin kendi ihtiyaçlarını karşılama kabiliyetinden ödün vermeden karşılamak” ifadesiyle tanımladığı küresel sürdürülebilir kalkınma, mevcut ve gelecek nesiller için gelişen, sağlıklı, çeşitliliğe sahip ve dirençli topluluklar yaratmak amacıyla çevre ve insan sağlığı, sosyal eşitlik ve ekonomik canlılığın entegrasyonunu gerektirir. Ekonomik kalkınma ile birlikte çevresel kaygıları da dikkate alan entegre bir yaklaşımla sürdürülebilirlik, inovasyonu teşvik ederken ve yaşam tarzımızdan ödün vermeden doğal çevremizi, insan ve ekolojik sağlığımızı korumayı amaçlamaktadır. İnsanın ve doğanın üretken uyumluluğu mümkündür.

TUBA Grup olarak, sürdürülebilirliği geniş ölçekte teşvik etmek için uygulamalarımızı, ortaklıklarımızı ve ürünlerimizi tek bir vizyon etrafında birleştiriyoruz. İnanıyoruz ki işletmelerin finansal getirilerin yanı sıra sosyal performansa ve çevresel performansa da dikkat etmeleri gerekir. Grup şirketleri tarafından yürütülen tüm faaliyetlerin çevresel etkilerinin azaltılması, şirketin hissedarları ve diğer paydaşları ile paylaşılan sürdürülebilir değerin yaratılması; insan hakları, azınlık hakları, eşitlik ve şeffaflığın, iklim krizi ile mücadelenin desteklenmesi; Grubumuzun sürdürülebilirlik taahhüdünde yer almaktadır.

Grubumuzun stratejisi, BM 2030 Sürdürülebilir Kalkınma Hedeflerine uyumludur.
Sürekli iyileştirme ve yönetimde mükemmellik kültürünü teşvik ederek operasyonel mükemmelliği sağlamak hedefine yönelik yapılan tüm çalışmalar; çevre ile dost teknolojiler ve yöntemler, tasarruf ve verimlilik gözetilerek yürütülmektedir.
Grup, davranış kuralları, uyum ve risk yönetimi kuralları dahil olmak üzere ulaşabileceği en iyi kurumsal yönetim ve sürdürülebilirlik uygulamalarını kullanır.  Bilgi şeffaflığı, Grubumuzun güvene dayanan ilişkileri teşvik ve tesis etmek hedefinin en önemli yapı taşıdır. TUBA Grup olarak “nesiller arası etik” olarak gördüğümüz sürdürülebilirliği ve bu süreçte başarılı olmayı, başarılı projeler geliştirmeyi itibar yönetimimizin parçası olarak değerlendiriyoruz.